Välj språk:
Välj språk:

Integritetspolicy för PeBe AB

I denna Integritetspolicy beskrivs hur PeBe hanterar personuppgifter.
Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vilka uppgifter behandlar vi?


Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett användarkonto, sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

Ändamålet med behandling av personuppgifter


Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av PeBes produkter och tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.

Rättslig grund


Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.
Nedan är de rättsliga grunder vi använda oss av.
1) Fullgörande av avtal: Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.
2) Rättslig förpliktelse: Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.
3) Intresseavvägning: Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.
4) Samtycke: I vissa fall kan du genom prenumeration på vår websida ta del av vårt nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, eller genom webb formulär skicka in din förfråga på våra produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandla dina uppgifter. Då samtycker du att vi behandlar dina uppgifter till angivet ändamål.

Mottagare av uppgifterna


PeBe vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter till kategorier av mottagare som PeBe samarbetar med.
I vissa fall kan uppgifterna överföras och behandlas av samarbetspartners och egna bolag inom koncernen för att kunna leverera våra tjänster eller vidta säkerhetsåtgärder. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

Lagringstid för personuppgifter


Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.
Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i 7 år enligt bokföringslagen.

Rätt till information om behandling av personuppgifter


Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som PeBe lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran via e-post till info@pebe.se.
Begäran om registerutdrag arkiveras av PeBe. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.
Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

Rätt till rättelse


Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat.
Begäran skall göras hos PeBes kundservice via e-post: info@pebe.se.
PeBes kundservice skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

Rätt till radering


Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Rätt till invändning


Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

Rätt till begränsning


Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till portabilitet


Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.
Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till klagomål och återkallelse av samtycke


Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.
Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Policy för hantering av e-postadresser


PeBe respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information. E-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!
Våra prenumeranter kan enkelt avanmäla sig vår e-postservice. Detta kan du göra genom att klicka på länken för avanmälan som finns i alla e-postutskick från PeBe. Om du har frågor kring e-post tjänsten utöver detta är du välkommen att kontakta oss på info@pebe.se

Säkerhetsåtgärder


För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. Om dina personuppgifter överförs till verksamhet i land utanför EU/EES ingår vi avtal, reglerande överföring och hantering av personuppgifter och innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.